วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สุดยอด!! แนวข้อสอบครู กทม พร้อมเฉลย ชุดที่ 2

[ฟรี แนวข้อสอบครู กทม พร้อมเฉลย] ข้อสอบครู กทม คู่มือสอบ ข้อสอบครู กทม ปี 56  ชุดที่ 2 ,ข้อสอบครู กทม 2555,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,คู่มือสอบสอบครูกทม,คลังข้อสอบครู กทม,ครู กทม,สมัครสอบครู กทม,เปิดสอบครู กทม
ข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ครู กทม. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ปี 2556
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายความถึงการศึกษาในระดับใด
ก. การศึกษาในระบบ                         ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาอิสระ                              ง. การศึกษาผู้ใหญ่
 
ตอบ  ก. การศึกษาในระบบ
การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 
2. การศึกษาภาคบังคับ มีจำนวนกี่ปี
ก. 3 ปี                                         ข. 6 ปี
ค. 9 ปี                                         ง. 12 ปี
 
ตอบ  ค. 9 ปี
ให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 
3. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำสึงถึงสิ่งใด
ก. ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม
ค. ความเหมาะสมด้านอื่น
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
 
4. การประเมินคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอย่างไร
ก. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกปี                          ข. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสองปี
ค. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี                    ง. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี
 
ตอบ ง. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี
ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
5. ข้อใดมีความหมายถึงการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก.ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
ข. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(1) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
(2) ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
(3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 
 
6. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำนึงถึง
ก. คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
ข. มาตรฐานวิชาชีพ 
ค.. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำนึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ มาตรฐานวิชาชีพ ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน แล้วแต่กรณี
 
7.  บุคคลใด ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. ครู                                       ข. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ค. ผู้บริหารการศึกษา                 ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”  หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้
 
8. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของ คุรุสภา
ก. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต 
ข. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ค. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
คุรุสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1)  กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
(2)  กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
(3)  ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
 
9. ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา อย่างน้อยต้องมีการประชุมอย่างไร
ก. เดือนละครั้ง                        ข. สองเดือนครั้ง
ค. สามเดือนครั้ง                      ง. ปีละครั้ง
 
ตอบ ก. เดือนละครั้ง
คณะกรรมการคุรุสภามีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
 
10. หากผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต อาจอุทธรณ์คำสั่งได้ภายในกี่วัน
ก. เจ็ดวัน                                       ข. สิบห้าวัน
ค. สามสิบวัน                                   ง. สี่สิบห้าวัน
 
ตอบ  ค. สามสิบวัน
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การกำหนดอายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับของคุรุสภา ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ต่อใบอนุญาต หรือการไม่ออกใบแทนใบอนุญาตไม่ตัดสิทธิผู้ขอที่จะประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการคุรุสภาจะได้มีคำวินิจฉัยถึงที่สุด
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ใหม่ ปี 56 ราคา 249 บาท จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ  
 
 
 
ข้อสอบครู กทม ข้อสอบครู กทม 2556 ข้อสอบครู กทม 2556
 
ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบครู กทม ครูผู้ช่วย ปี 2556 เพิ่ม !!
 
ข้อสอบบรรจุครู กทม,ข้อสอบครู กทม 2556,ข้อสอบครูผู้ช่วย กทม,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูกทม,คลัง ข้อสอบ ครู กทม,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ข้อสอบ ครู ผู้ช่วยเอกสังคม,ข้อสอบบรรจุครู กทม 2556,ข้อสอบครู กทม 2555,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,คู่มือสอบสอบครูกทม,คลังข้อสอบครู กทม,ครู กทม,สมัครสอบครู กทม,เปิดสอบครู กทม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น